categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Becoming A Messiah : Translations of Cleric Letter Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Lithuanian Cleric Letter
By
Feb 8, 2007 - 10:03:00 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark
Brangus Ganytojau, Rabinai, ar kitas dvasinis asmuo, kuris gavote ðá laiðkà,

Mano vardas Candace Frieze. Að esu Antrojo Atëjimo (Jëzaus Kristaus sugráþimo) planavimo komiteto narë. Tai bus nuostabus ávykis, kuris greitai ávyks ðiame pasaulyje, kuriame mes gyvename. Antrasis Atëjimas bus skirtas visai Þemei, visø tikëjimø, visø kultûrø þmonëms ir paèiai mûsø Planetai. Daugelis ið jûsø jauèiate, kad artëja kaþkas svarbaus ir taip yra ið tikrøjø. Ðis ávykis buvo planuojamas jau daugelá metø ir buvo pravedama daug ávairiø apmokymø, gal Jûs pastebëjote, kad smarkiai iðaugo dvasinës auklëjamosios medþiagos leidyba.
Antrasis Atëjimas susideda ið trijø daliø. Pirmoji dalis tai yra veiksmai JAV televizijoje ir kitur apie programos, kuri vadinama NESARA. paskelbimà. Apie ðià programà bus diskutuojama per jos pristatymà ir jos koncepcija bus paskleista visame pasaulyje. Tuo paèiu bus paskelbta apie Kristaus sugráþimà ir daugelio Iðkiliøjø Mokytojø dalyvavimà ðioje programoje. (Nors gal ðá laiðkà Jûs jau gavote po ðio ávykio!)
Antroji dalis – tai padaþnëjæs pasirodymas þvaigþdëlaiviø ið kitø mûsø Visatos planetø. Jie yra apsupæ mûsø Þemæ savo þvaigþdëlaiviais jau daugelá metø. Jûs galite juos matyti kiekvienà naktá, kai dangus yra giedras. Jie atrodo kaip þvaigþdës, bet skirtingai nuo þvaigþdiø, jie skleidþia ðviesos blyksnius, kurie mirguliuoja ávairiom spalvom. Kai kurie atrodo kaip didelis ðviesos kamuoliukas, per didelis, kad bûtø þvaigþdë. Visa tai labai graþu ir linksma stebëti. Galbût jûs juos pastebëjote, bet dar neþinojote, kas tai yra. Mes turësime suplanuotus jø avia pasirodymus su ðatlais, kurie su águla bus ið atskirø þvaigþdëlaiviø.
Ðie þmonës atvyko pas mus ið þvaigþdþiø padëti ávykti ðiems nuostabiems ávykiams Þemëje. Jie priklauso Ðviesos Galaktikos Federacijai ir yra kur kas labiau iðsivystæ, nei mes - savo technologijomis ir dvasingumu. Mûsø Planeta labai serga, oro ir vandens tarða yra siaubinga. Mûsø þmonës kenèia nepriteklius pradedant maistu, pastoge ir baigiant iðsimokslinimu bei dvasiniu ðvietimu. Kitø planetø gyventojai atëjo padëti mums, kai to mums labiausiai reikia. Ðios stadijos tikslas paruoðti mus treèiajai ávykiø daliai – svarbiausiam renginiui - Antrajam Atëjimui nuostabiam ávykiui, kuris apims ir milþiniðkà ðou, kurá atliks mûsø sveèiai ið Galaktikos Federacijos. Daugelis jø nusileis mûsø þemëje. Nebijokite to, nes jie atvyksta pas mus padëti Dievui. Daugelis ið jø yra Angelai.
Prieð beveik 2000 metø mûsø Planetà aplankë nepaprasta asmenybë, jo vardas buvo Kristus Michaelis ir jis yra Kûrëjas Dievo Sûnus esantis prie mûsø Visatos vairo. Jis yra „Kristus“. Ir jis sugráþta taip, kaip jis buvo þadëjæs ir jis þengs mûsø Þeme, kai tik bus tam tinkamas laikas po Antrojo Atëjimo renginio.
Tuo laiku Jis atëjo á Þemæ kartu su kitu, labai paþangiu Mokytoju, kurio vardas buvo Imanuelis. Imanuelis buvo Karalius Deividas ið Senojo Testamento ir Jis tada sugráþo tai ypatingai misijai - mokyti. Jie abu buvo vadinami Jëzumi ir jie atëjo á Þemæ viename kûne. Að þinau, kad tai skamba kebliai ir keistai, bet tai buvo puikus bûdas mûsø Visatos Kristui asmeniðkai aplankyti mûsø Planetà. Jis atëjo suprasti mûsø Planetà ir jos problemas, gyvendamas kaip mûsø Þemës gyventojas – Þmogus. Ðtai kodël Jø bendra mokomoji misija mûsø Planetai visada buvo iðskirtinë nuo pat senovës. Imanuelis uþsitarnavo didelæ garbæ uþ jo darbà kartu su Kristum Michaeliu ir uþ tai ágijo naujà vardà „Sananda“. Dabar jis vadinamas Sananda Imanuelis ir Jis taip pat gráþta ðiuo metu á Þemæ. Ðá kartà Jis gráþta atskirai nuo Kristaus Michaelio, bet kartu su Juo atlieka ðià bendrà misijà. Taip pat á Þemæ sugráþta kiti Didieji Mokytojai, kurie buvo atëjæ á Þemæ anksèiau. Beveik kiekviena religija kalba apie sugráþtanèius Mokytojus, kartais tuo paèius, kartais skirtingus. Mohamedas gráþta Islamui, Buda negráþta, bet budistai laukia kito sugráþtanèiojo – jo vardas Maitreya. Þydai taip laukia Sanandos Imanuelio, nes Jis buvo Deividas. Yra ir daugiau sugráþtanèiøjø, kai kurie ateis tik labai trumpam laikui. Kiekvienas ið jø turi savo planà ir pasirodys skirtingose vietose. Buda yra atsakingas uþ daugelá mokyklø Kitoje Pusëje, mûsø asmeniniame Rojuje ir Jis tæsia mokymus ðioje karalystëje. Jûs daþnai aplankote ðias mokyklas per savo naktiná miegà.
Dabar suteiksiu Jums trupuèiukà daugiau þiniø. Yra ne viena Visata, bet labai daug ir kiekviena ið jø turi savo Kûrëjà Dievo Sûnø prie jos vairo. Mûsø Visata vadinama „Nebadonas“. Kristus Michaelis, paminëtas anksèiau, yra mûsø Kûrëjas Dievo Sûnus. Kûrimas vyksta toliau, niekada nesibaigia ir atsiranda vis daugiau sauliø ir planetø. Jos yra apjungiamos á valdymo grupes, vadinamas Visatomis. Dabar vien Nebadonas turi 3,8 mln. planetø, kuriose yra gyvybë. Visata yra ið tikrøjø milþiniðka!
Þemës gyventojai bus supaþindinti su daugeliu naujø mokymø. Vienas ið jø yra tai, kad yra daugybë ávairiø Dievo Sûnø. Jûs daþnai girdëjote iðsireiðkimà - Ðviesa Viduje – arba panaðø posaká. Kiekvienas, kuris to trokðta, uþsitarnauja sau tam tikrà Visos Visatos Tëvo dalá. Tai tiesiog Jus patá padaro Dievo Sûnumi. Kitas iðsireiðkimas tam yra -Tëvo Fragmentas.
Taigi Trejybë yra neteisingai suprantama. Tëvas yra Visos Visatos Kûrëjas. Sûnus yra gyvybës siela ir Dvasia yra proto ðaltinis. Tëvas neturi ypatingø þmoniø, nei vienas þmogaus neturi virðenybës virð kito. Mûsø Planeta kartà buvo pasisavinta vienø ið Galaktikos gyventojø, kurie blogai panaudojo savo galias ir tuo metu sukûrë daugybæ religijø Þemëje su tikslu, kad kiekviena ið jø bûtø atskirta ir kovotø dël savo virðenybës. Dvasinis tobulëjimas priklauso individui, kuris sukuria savo troðkimus ir mokosi, arba bent jau taip turëtø bûti. Ðioje Þemëje mes gyvename lyg tikrame kalëjime, kuris ið dalies susikûrë tada, kai mes atidavëm savo asmeninæ Dievo galià kitiems. Kai mokymas apie tai bus suprastas, jis paskatins greità dvasiná tobulëjimà ðioje planetoje.
Krikðèionybëje visada buvo tragiðkai neteisingas supratimas apie Jëzaus Kristaus Antràjá Atëjimà. Rojus nebuvo teisingai suprantamas, nepaisant tø mokymø, kurie buvo atneðti á Þemæ labai seniai. Vietoj to, kad nueiti á Rojø kaþkur, Rojus ateina á Þemæ. Rojus, tai yra daugiau nusiteikimas ir gyvenimo bûdas, negu konkreti vieta. Mûsø Visata ið tikrøjø turi Vyriausybæ. Didþiuliai Rûmai, paminëti Biblijoje yra specialiø sferø kombinacija, naudojama Visatos administraciniam biurui, mokykloms bei apgyvendinimui.

Að ákûriau organizacijà, pavadintà AbundantHope ir að glaudþiai dirbu su Sananda Imanueliu ir Kristum Michaeliu prie ðio projekto. Jie yra patarëjai ir mano asmeniniai draugai. Að kartu su Sananda, Kristum Michaeliu, Mohamedu, Buda, ir kitais Dvasiniais Mokytojais paraðiau visà eilæ praneðimø. Dabar jau yra paraðyta 65 praneðimai. Jûs galite juos rasti svetainëje
www.abundanthope.net. Jie taip pat yra patalpinti ir kitose svetainëse ávairiomis kalbomis. Google paieðkos pagalba jûs galite ieðkoti Candace Frieze ir juos rasite. Internetas tai mûsø þvaigþdþiø sveèiø dovana mums !
Mano organizacija turi milþiniðkà misijà. Mûsø planeta turi daug daranèiø þalà þmoniø ir mums ið tikrøjø reikia labai daug mesijø, kurie padëtø iðgydyti mûsø planetà. Mes paskatinsime religines organizacijas ar kitas grupes, ar individus kurti mesijinius projektus. Ðie projektai veiks apjungti vienos idëjos „ Du AR Daugiau Mano Vardu“ ir bus susijæ su AbundantHope. Kaip Antrojo Atëjimo proceso dalis, visame pasaulyje bus iðskirti dideli finansiniai iðtekliai ávairiems projektams ágyvendinti.. Jûs galite teikti paraiðkas ðiems fondams gauti, arba galite individualiai rinkti pinigus ðiems projektams. Mums reikia ávairiø Mesijø projektø , ne tik religijoj bet ir mene, technologijose, ðvietime, biznyje, medicinoje ir moksle. Sàraðas gali bûti begalinis. Kiekvienas yra kvieèiamas dalyvauti ir kurti vizijà - didelæ ar maþà.
Jei norite suþinoti daugiau apie NESARÀ, kuri prasidëjo JAV ir apskries visà pasaulá, siûlau apsilankyti
www.white-nights911.com ir www.nesara.us.
Nëra galimybës susisiekti su kiekviena organizacija. Að bûèiau labai dëkinga, jei jûs nukopijuotumëte ðá laiðkà ir perduotumëte já savo draugams, kolegoms ir paþástamiems. Ádëkite já á savo internetinius puslapius ir diskusijø forumus. Skambinkite ir raðykite elektroninius laiðkus. Iðplatinkite ðá laiðkà greitai, kad visi galëtø pasiruoðti artëjanèiam dþiaugsmo, meilës, vilèiø ir naujø mokslø laikotarpiui, kuris ateina á mûsø planetà. Kontaktinæ informacijà Jûs galite rasti mano svetainëje
www.abundanthope.net, paspaudæ nuorodà „Contact Us“. Paskutiniu metu að pasirinkau keletà mûsø organizacijos regioniniø direktoriø ir Jûs turëtumëte uþmegsti kontaktà su Jûsø regiono direktoriumi. Taip pat Jûs galite raðyti man adresu, kuris patalpintas svetainëje.
Að nuoðirdþiai dëkoju 400 mano draugø, kurie padeda iðplatinti ðá laiðkà, o taip pat dëkoju Jums visiems, kurie gaunate ðá laiðkà, uþ jûsø pastangas tæsti ðiø gerø þiniø skleidimà!

Palaima visiems,
Candace FreizeAll writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Translations of Cleric Letter
Latest Headlines
Another Spanish Translation
Cleric Letter in Dutch
Lithuanian Cleric Letter
German Cleric Letter
Italian Cleric Letter
Cleric Letter in Spanish
Portuguese Cleric Letter
French Cleric Letter